Working Committee of the NCPRI

Working Committee of NCPRI as decided at the Hyderabad Convention 2013:

 1.  Rakesh Reddy Dubbudu (AP)
 2. Paras Ram (Raj)
 3. Nikhil Dey (Raj)
 4. Pankti Jog (Guj)
 5. Falguni Jadeja (Guj)
 6. Pradeep Kumar (Haryana)
 7. Bhaskar Prabhu (Mah)
 8. Dr. Abey George (Kerala)
 9. Rolly Shivhare (MP)
 10. Joykumar Wahengbam (Manipur)
 11. Kathyayini Chamaraj (Kar)
 12. Karuna M (TN)
 13. Prafulla (Assam)
 14. Kuldeep Kulshrestha (Punjab)
 15. Rakesh Kumar (Chattisgarh)
 16. Balwinder Singh (J & K)
 17. Dr. Shaikh Ghulam (J & K)
 18. Pradeep Pradhan (Orissa)
 19. Praveer Peter (Jharkhand)
 20. Anju Talukdar (Delhi)
 21. Vipul (Delhi)
 22. Aheli Chowdhury (Delhi)
 23. Navin Narayan (Delhi)
 24. Venkatesh Nayak (Delhi)
 25. Anjali Bhardwaj (Delhi)
 26. Karamveer shastri (Delhi)
 27. Anil Bairwal (Delhi)
 28. Ashish Ranjan Jha (Bihar)

Special invitees to the working committee:

 1.  Ankita Anand
 2. Nachiket Udupa (TN)
 3. Kavita Srivastava(Raj)
 4. Nandini Dey
 5. Rakshita Swamy
 6. Inayat Sabikhi (Jharkhand)
 7. Amrita Johri